Image Alt

Aanmelden

Graag heten wij U van harte welkom
op vrijeschool de Driestroom!

De Driestroom is een basisschool op antroposofische grondslag. We stellen onszelf ten doel kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot vrije mensen. Kunstzinnigheid, beweging, creativiteit, jaarfeesten, gezamenlijkheid en plezier zijn uitgangspunten voor ons Vrijeschoolonderwijs.

U kunt hier een aanmeldingsformulier voor de kleuterklas downloaden

U kunt hier een aanmeldingsformulier downloaden voor zij-instromers
(kinderen die van een andere school komen)

Wanneer u een aanmeldingsformulier per post toegezonden wilt krijgen, kunt u contact opnemen met de administratie van onze school: info@vsdedriestroom.nl

Wij verzoeken de ouders het aanmeldingsformulier per post aan ons terug te sturen aangezien de school wettelijk verplicht is in bezit te zijn van een aanmeldingsformulier ondertekend door de (beide) ouder(s) of voogd(en).

Voor het maken van een kennismakingsafspraak of het bijwonen van een kleuter informatiemiddag kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 073-6139158 of via email info@vsdedriestroom.nl

Kennismakingsbijeenkomst

Indien het een toekomstige kleuter betreft, kunnen de ouders zich aanmelden voor een kennismakingsbijeenkomst in een kleuterklas (zie kleuter informatiedagen voor de data).

Er zal o.a. gesproken worden over de pedagogische achtergrond van onze school. Als ouders na deze kennismaking ervoor kiezen hun kind(eren) op onze school aan te melden dan moet het aanmeldingsformulier worden ingevuld en ingeleverd bij de administratie.

Een paar weken voordat het kind 4 jaar wordt, neemt de kleuterleerkracht bij wie de leerling in de klas komt, contact op met de ouders. Er vindt er een tweede gesprek plaats. Wanneer het een leerling betreft van een andere school, zullen de ouders uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek met de schoolleider. Als zij besluiten tot aanmelding over te gaan, zal de schoolleider van De Driestroom contact opnemen met de school waar het kind staat ingeschreven om informatie over de leerling op te vragen. Hierna worden ouders en leerling uitgenodigd voor een gesprek met onze intern begeleider. Vervolgens bepalen de schoolleider en de intern begeleider samen of de leerling aangenomen kan worden en vindt er een kennismaking met de toekomstige klassenleerkracht plaats.

Open dag

23 september 2023
van 10.00 tot 13.00 uur

16 maart 2024
van 10.00 tot 13.00 uur

Kleuter informatiedagen

Voor ouders die geïnteresseerd zijn in het Vrijeschool kleuteronderwijs kan er telefonisch contact worden opgenomen om  kennis te maken in een van onze kleuterklassen. Er kan een kijkje genomen worden in de kleuterklassen en er zal een kleuterleerkracht aanwezig zijn om ouders te informeren en eventuele vragen te beantwoorden.

Kleuter-Informatiemiddagen 2023/2024

Dinsdag 5 september
Maandag 9 oktober
Dinsdag 14 november (in het Engels)
Maandag 11 december
Dinsdag 9 januari
Dinsdag 6 februari
Maandag 4 maart
Dinsdag 9 april (in het Engels)
Maandag 13 mei
Dinsdag 18 juni

Een informatiedag begint om 14:00 uur in de groep van Annabel (kleuterklas 4).
We vragen ouders om zonder kinderen naar de infomiddagen te komen.
U kunt zich hier opgeven.