Image Alt

Groep 3 t/m 8

Groep en groepsleerkracht

De kinderen vormen vanaf groep 3 een klassengroep die gedurende zes jaren samen blijft. De verschillende leerlingen met talenten op uiteenlopende gebieden vullen elkaar aan en versterken de mogelijkheid om sociale vaardigheden binnen de groep te ontwikkelen. Leeftijd en ontwikkelingsniveau zijn hierbij de bindende factor.

Gedurende deze zes jaren, het zogenoemde ‘rondje’, streven we ernaar dat eenmaal van klassenleerkracht gewisseld wordt. Het feit dat een leerkracht gedurende meerdere jaren aan een groep gekoppeld is, maakt het mogelijk om kinderen diepgaander en in meerdere aspecten van hun ontwikkeling te begeleiden. Naast de vaste groepsleerkracht geven ook vakleerkrachten in verschillende groepen les.

Vertelstof

Als rode draad loopt de vertelstof van beeldrijke verhalen uit verschillende culturen door alle leerjaren heen.
Vrijwel dagelijks wordt er door de groepsleerkracht verteld.

In groep 3 klinken, net als bij de kleuters, sprookjes (verzameld door de gebroeders Grimm).
In groep 4: fabels en heiligenlegenden.
In groep 5: Het Oude Testament.
In groep 6: Noords-Germaanse mythologie uit de Edda.
In groep 7: Griekse mythologie.
In groep 8: Romeinse sagen en Middeleeuwse verhalen.

Oefenuren
Tijdens oefenuren wordt leerstof die eerder als periodestof geïntroduceerd is systematisch ingeoefend. Het gaat hierbij vooral om vaardigheden op het gebied van lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.
De dagelijkse oefenuren hebben een vast ritme op het weekrooster. De lessen zijn ingepland van 11.00 uur tot het einde van de schooldag. Voor oefenstof wordt naast toegespitste werkbladen gebruik gemaakt van bestaande leer- en werkboeken.
Resultaten en doorstroming

De Driestroom volgt in het onderwijsprogramma de algemene richtlijnen welke door de overheid worden gesteld. Dat betekent dat elk kind na de Vrijeschool een goede aansluiting vindt bij het middelbaar onderwijs op het niveau dat bij hem of haar past. Naast het verwerven van cognitieve basisschoolkennis wordt er op De Driestroom veel aandacht geschonken aan een zo breed mogelijke ontwikkeling van het kind: het sociale en kunstzinnige element neemt een belangrijke plaats in het leerprogramma in. Ook leert het kind technische, ambachtelijke en muzikale vaardigheden. Een onderwijsvorm waarbij heel het kind wordt aangesproken in hoofd, hart en handen.

Doorstroming naar het middelbaar onderwijs

logo In november van elk schooljaar hebben de ouders van kinderen uit groep 8 een gesprek met de leerkracht waarin een voorlopig schooladvies gegeven zal worden. Halverwege groep 8 heeft de klassenleerkracht met de ouders nogmaals een gesprek over hun kind(eren). Daarin staan zijn/haar mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs centraal. Ondersteunend daarbij is de uitslag van de NIO-toets die in groep 8 wordt afgenomen en de resultaten van de IEP. IEP staat voor ICE (de naam van het bureau dat de toets bedacht heeft) Eindevaluatie Primair onderwijs. Meer info over de toets: https://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets

Het Vrijeschoolonderwijs omvat de kleuterklas en daarna de klassen 1 t/m 12. Een deel van onze leerlingen stroomt door naar klas 7 (=klas 1) van het voortgezet Vrijeschoolonderwijs. In Nijmegen is het Karel de Grote College gevestigd en in Eindhoven het Novalis College. Op de bovenbouw kunnen de leerlingen VMBO-T, HAVO of VWO-examen doen.

Leerlingen die naar overig voortgezet onderwijs gaan, hebben alle vaardigheden om aansluiting te vinden bij ieder voor hen geschikte vorm van voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 draagt zorg voor een onderwijskundig rapport en zo nodig mondelinge informatieoverdracht.