Image Alt

Organisatie

Vereniging van Vrijescholen

Basisschool De Driestroom is verbonden aan de Vereniging van Vrijescholen. Deze verenigt instellingen voor opvoeding (kinderopvang) en onderwijs (Vrijescholen) die werken vanuit de antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het Vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende Vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van Vrijescholen. www.vrijescholen.nl

De activiteiten die de Vereniging op het gebied van onderwijs ontplooit zijn gericht op samenwerking en kwaliteit, voorlichting en communicatie, bestuurlijke en pedagogische aangelegenheden en maatschappelijke ontwikkelingen.``

Vereniging van Vrijescholen

Basisschool De Driestroom is verbonden aan de Vereniging van Vrijescholen. Deze verenigt instellingen voor opvoeding (kinderopvang) en onderwijs (Vrijescholen) die werken vanuit de antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het Vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende Vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van Vrijescholen. www.vrijescholen.nl

De activiteiten die de Vereniging op het gebied van onderwijs ontplooit zijn gericht op samenwerking en kwaliteit, voorlichting en communicatie, bestuurlijke en pedagogische aangelegenheden en maatschappelijke ontwikkelingen.

De vereniging heeft drie taken:
1. Vertegenwoordiging en belangenbehartiging bij de overheid (lobby);
2. Presentatie naar buiten van het vrijeschoolonderwijs;
3. Het binden van haar leden op de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs en het stimuleren van overleg tussen (groepen van) partners.

Ouderparticipatie, betrokkenheid bij onze school

Het is gewoonte dat iedere ouder een bijdrage levert aan het reilen en zeilen op onze school. Er zijn verschillende activiteiten waarvoor een beroep op de ouders wordt gedaan. Het doel is de school te ondersteunen en de betrokkenheid van ouders bij de school te stimuleren en activeren. Tijdens de eerste ouderavond in het nieuwe schooljaar wordt hieraan in iedere klas aandacht besteed. Op die avond kunnen ouders kiezen of ze in dat schooljaar enkele malen het klaslokaal poetsen, in de tuin werken of mee de jaarfeesten organiseren.

Verder kan de klassenleerkracht vragen om hulp bij diverse zaken, zoals het organiseren van uitstapjes of het beheren van de klassenpot. Iedere ouder wordt gevraagd aan een van de volgende oudergroepen deel te nemen en zo samen met andere ouders een onderdeel te vormen van de betreffende coördinatiegroep: klassenouder(s), poetsouders, jaarfeestenouders of tuinouders.

Stichting Pallas

De Driestroom maakt onderdeel uit van Stichting Pallas. Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 17 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Het bestuursbureau van Pallas is gevestigd in Uden.

Schoolleiding

De Driestroom heeft een schoolleider, Marieke Frickel, die het schoolteam aanstuurt en de verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. De schoolleider werkt onder leiding en aansturing van de bestuurder (College van Bestuur) die de integrale besturing en eindverantwoordelijkheid heeft binnen de stichting. De bestuurder en de schoolleiders worden ondersteund door de stafmedewerkers op de beleidsgebieden financiën, personeel en onderwijs. Schoolleiders, bestuurder en stafmedewerkers stemmen hun werkzaamheden af in het schoolleidersoverleg.

Medezeggenschap

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad, waarin ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd. Binnen Stichting Pallas functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR hebben 3 ouders en 3 medewerkers zitting die elk een regio/cluster binnen Pallas vertegenwoordigen.

Stichting Vrienden van Pallas

Stichting Vrienden van Pallas verzamelt middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtengoed in het onderwijs. De stichting wil een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht en eigenheid van de scholen zoals deze onder andere tot uiting komt in de pedagogiek, het kunstzinnig onderwijs, het periode-onderwijs, bewegingsonderwijs & euritmie, het religieus onderwijs en het vieren van de jaarfeesten. Het bestuur wil haar bijdrage leveren middels een transparante, ordentelijke en verantwoorde werkwijze in inning en toedeling van de schenkingen, een en ander passend binnen de ANBI-regeling.

Overige informatie Stichting Pallas

Overige informatie over Stichting Pallas, waaronder de klachtenregeling, klokkenluidersregeling en gegevens over de vertrouwenspersoon is te vinden op Stichting Pallas | Vrijescholen in Midden en Zuid Nederland