Image Alt

Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van basisschool De Driestroom. De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met De Driestroom te maken heeft. De schoolleider moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de schoolleider van De Driestroom. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De medezeggenschapsraad doet verslag van zijn vergaderingen in het ouderbericht. De notulen van de vergaderingen zijn voor ouders en personeel in te zien op de administratie van de school. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Wel dient u uw aanwezigheid van tevoren aan te kondigen.

E-mail: mr@vsdedriestroom.nl